Gerealiseerde projecten

16 maart 2007 tot januari 2015

Diverse contracten bij gemeente Almelo, afdeling Stadsbeheer, team Openbare Ruimte, Ingenieursbureau.

Inzet als Senior Projectleider Openbare ruimte / Senior Beleidsmedewerker.

Belangrijkste algemene werkzaamheden: projectleiding/project­management en directievoering over meerdere gelijktijdig lopende werken, planontwikkeling nieuwe uitbreidingswijken, rioolreconstructies, binnenstedelijke herinrichtingen, revitalisering bedrijventerreinen, sanering havenkade. Werken met een projectomvang variërend van ca. € 100.000,00 tot ca. € 80.000.000,00.
Afstemming met dagelijks toezicht, overleg met interne opdrachtge­ver, coördinatie nutsbedrij­ven, waterschap, Landschap Overijssel, Provincie Overijssel.
Eindcontrole op maken werkomschrijvingen, ramingen, calculaties en tekeningen. Overleg met bewoners en stadsdeelbeheerders.

Concernprojectleider en budgetverantwoordelijke voor herinrichting Henriëtte Roland Holstlaan (Zuid-entree), uitbreiding begraafplaats ‘t Groenendael.
Verantwoordelijk voor programma van eisen langzaamverkeersbruggen over Twentekanaal en kunstwerken plan Leemslagen (bruggen, kades, vlonders). Advisering concern in Flora & Fauna wetgeving, kapvergunningen, bomenbeleid, natuur- en boscompensatieplannen, het schrijven van een managementplan voor een tweetal parken in Almelo (Green Flag Award 2008-2009-2010-2011), Presentatie / introductie om het gebruik van Stadspoort concernbreed te stimuleren, toetsing aanbestedingsbeleid voor afdeling Stadsbeheer. Presentatie Flora & Faunawetgeving aan gemeentelijk netwerk (genodigden van alle gemeenten in NO-Twente). Aanvraag ontheffingen Flora- en faunawet. Ontwikkeling van Bedrijvenpark Twente Noord, met een pilot “tijdelijke natuur” voor het ministerie van LNV. Opstellen van een bomenstructuurplan, kapverordening en een Groenstructuurperspectief.

15 maart 2007 tot januari 2015: Gemeente Almelo bedrijfskundig

Studie naar de mogelijkheden van- en een bredere toepassing van calculatiesoftware.
Studie naar de bedrijfskundige consequenties van het introduceren van een RAW-moederbestek en moedercalculatie voor het ingenieursbureau.
Opstellen en beheren RAW-moederbestek en volledig onderbouwde “gestapelde” moedercalculatie voor het ingenieursbureau.
Opstellen en beheren Programma van eisen inrichting Openbare Ruimte.
Opstellen en beheren Kwaliteitshandboek/procedurehandboek Ingenieursbureau.
Genereren en automatiseren van kengetallen voor 1e jaar onderhoud Beheer Openbare Ruimte na overdracht grondexploitaties gemeente Almelo.
Ontwikkelen van een mappenstructuur voor afdeling Stadsbeheer van gemeente Almelo met mappenstructuur voor het kenniscentrum van het Ingenieursbureau. Het ontwikkelen van een uniforme bestandsnaamgeving.

3 augustus 2006 tot op heden: (Rijks-)overheid, div. landschapsarchitecten en bouwarchitecten

Diverse advieswerkzaamheden voor (rijks)overheid landschapsarchitecten, bouwarchitecten. Voor deze doelgroep ligt onzen kracht in het maken van een snelle integrale scan van de aandachtspunten en valkuilen binnen een plan, bouwkostenbegeleiding en het controleren van contractstukken (bestek en tekeningen).

2014 – 2015 Bijkerk c.s. Tuin- en landschapsarchitecten.

Advies, werkomschrijving en calculatie t.b.v. rotondes Dronterringweg.

2014 – 2015 DLG Bos- en natuurcompensatie Rijksweg.

Uitvoeringsvoorbereiding, advies, bestek, calculatie en directievoering en toezicht voor natuurcompensatiemaatregelen langs een rijksweg.

2014 – 2015 Woningstichting St. Joseph Almelo.

Advisering, inventarisatie, begeleiding aanbestedingstraject, en opstellen RAW beeldbestek 2015 met aanbestedingsstukken voor het groenonderhoud van ca. 100 complexen van stja. Advisering in aanleg, onderhoud en herinrichting afzonderlijke complexen.

2013 – 2015 Landgoed Enschede.

Opstellen beheerplan met urenbegroting voor onderhoud aan een bestaand landgoed.

Voorjaar 2014:
Voorbereiding, begeleiding en toezicht op de aanleg van beplantingen op een landgoed in Twente.
Bodemonderzoek, bemestingsadvies, plantplaatsverbetering en de aanplant van grote maten bomen tot 70-80, kluiten tot 4,5 ton en Rhododendrons tot 5,00m in doorsnede. Alle bomen met ondergrondse verankering.

2013 – 2014 Revitalisering bedrijventerrein Molenkamp Borne.

Uitvoeringsvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en toezicht t.b.v. herstructurering Bedrijventerrein Molenkamp Borne.
Ten uitvoering brengen maatregelen uit kwaliteitsscan bedrijventerrein.
Begeleiden vooronderzoek, bodemonderzoeken (saneringen), uitwerking ontwerp, afstemming nutsbedrijven, bewaken subsidievoorwaarden provincie, overleg en afstemming met klankbordgroep (ondernemers en aanwonenden).

2012 – 2014 Directie en Toezicht op Herinrichting Gammelkerbeek, fase 1

Opdrachtgever: DHV Infrastructure in opdracht van DLG Oost, Zwolle in samenwerking met o.a. gemeente Oldenzaal, gemeente Dinkelland Staatsbosbeheer en Waterschap Regge & Dinkel.
Aannemer: NONAK B.V. Ommen

De eerste uitvoeringsfase heeft een lengte van 4510 meter.

Door de herinrichting van de Gammelkerbeek wordt onder andere bijgedragen aan het herstel van het natuurlijk watersysteem.

Uitgangspunten van het ontwerp zijn:
• herstel van de natuurlijke grondwaterstanden in broekbos Gammelkerbroek;
• herstel van een natuurlijk functionerende beek, met beplantingsstroken aan weerzijden en met een doorgaande waterlijn zonder stuwen;
• realisatie maximale waterberging om de piekafvoeren bij zware regenval op te vangen;
• haalbare preventie of compensatie van eventuele natschade binnen de invloedssfeer van de beek.

2014 Themabijeenkomst ‘Advisering over Tijdelijke Natuur’

Parallelle workshop “Beren op de weg?”
Christian Bekhuis heeft ervaring met het enthousiasmeren van betrokken partijen, waaronder een gemeentelijke organisatie en een wethouder om in zee te gaan met Tijdelijke Natuur. Daarover gaat hij meer vertellen.
Aan de orde komen o.a. koudwatervrees en de bekende “Beren op de weg”. Als initiator van de aanvraag moet je eerst jezelf overtuigen van het concept en vervolgens heel veel andere betrokkenen, allemaal met verschillende belangen.
In deze case maken we een inventarisatie van de mogelijke betrokken partijen / belanghebbenden in een gebied en een snelle scan van mogelijke valkuilen en risico’s. Op het moment dat je dat vooraf goed in kaart brengt, dan kan je er op anticiperen en dan kunnen voor de meeste potentiële “problemen en pijnpunten” ook gelijk oplossingen worden gezocht en zijn betrokken partijen veel eerder te overtuigen. Voor een volledige analyse van de belangen is het noodzakelijk om je als aanvrager in een belanghebbende te verplaatsen. Iets wat een aanvrager niet als risico ziet, kan vanuit een ander perspectief wel een risico lijken.

De belangstelling voor ‘Tijdelijke Natuur’ groeit. Grondeigenaren en organisaties laten steeds vaker Tijdelijke Natuur ontstaan op braakliggende grond. Er zijn al 25 aanvragen voor een ontheffing Tijdelijke Natuur ingediend en de eerste resultaten hiervan zijn op basis van monitoring bekend.
Leden van het Netwerk Groene Bureaus hebben in hun werk te maken met vragen over Tijdelijke Natuur en met kansrijke situaties voor Tijdelijke Natuur.
De themabijeenkomst ‘Advisering over Tijdelijke Natuur’ heeft tot doel adviesbureaus te ondersteunen bij het stimuleren en realiseren van Tijdelijke Natuurgebieden. In de richting van de opdrachtgever vraagt dat realistische voorlichting, discussies over weerstanden en over vooroordelen, een goede ontheffingsaanvraag en monitoring.

2013 Directie en Toezicht op Ecologisch herstel Wooldse Veen

In opdracht van Royal HaskoningDHV voor Vereniging Natuurmonumenten. Uitvoering door Arcadis.

Het Wooldse Veen ligt ten zuidoosten van Winterswijk. Een groot deel van dit hoogveengebied verdween door ontginning. Ontwatering van omliggende landbouwgebieden verdroogde het Wooldse Veen sterk, waardoor dit met bos kon begroeien. Om de veenvorming weer op gang te brengen worden in de eerste plaats een groot aantal bomen en struiken gekapt. Het plaatsen van de damwanden over een lengte van 1,7 kilometer, met stuwen aan beide zijden, zorgt ervoor dat de bodem het water langer vasthoudt en verdroging wordt tegengegaan. Naast de damwanden komen er stuwen om de grondwaterstand in het gebied te reguleren.

Het is een complexe klus in een kwetsbaar en ecologisch waardevol grensoverschrijdend hoogveengebied (Natura 2000 gebied), één van de laatste gebieden in Nederland. Omdat er geen zwaar materieel het gebied in kan, zet de aannemer een helikopter in om de kwetsbare ondergrond te sparen. De opdrachtsom is 1,2 miljoen euro.
De maatregelen worden betaald door de Vereniging Natuurmonumenten, samen met tientallen particulieren eigenaar van het veen, provincie Gelderland en Kreis Borken.

2013 Opstellen bestek Stroinkslanden groenstructuur 2e fase

Opstellen bestek met tekeningen voor de Stroinkslanden groenstructuur 2e fase bij Gemeente Enschede, met herinrichting van de groenzone met bomen, beplantingen, speelvoorzieningen, trapvelden, verhardingen, riolering, verlichting en terreinmeubilair.

2012 – 2014 ADT Area Development Twente

Opstellen RAW beeldbestek terreinonderhoud met open posten (OMOP) en advisering / visievorming n.a.v. toekomstige herbestemming op de voormalige vliegbasis Twente in Enschede.

Voor 2014 meervoudige aanbesteding van RAW beeldbestek terreinonderhoud met open posten (OMOP) met ontwikkelingsvisie vertaald in een “duurzaam groen casco” en omvorming van “vulgroen”.

2012 AOC de Groene Welle

Presentatie ecologisch groenbeheer / Tijdelijke natuur aan cursisten van
aannemers, adviesbureaus, sociale werkvoorziening, e.d.20120613_151125

2011 Vogelbescherming Nederland / Gemeente Utrecht

I.s.m. Bureau Stroming, lezing “Tijdelijke natuur” Stadsvogelconferentie 2011.

2011 Rijkswaterstaat

Programma “Ruimte voor de Rivier”. Opstellen aanvraag ontheffing “Tijdelijke Natuur” voor de steenfabriek in de uiterwaarden te Elst (Utr.)

2010 DHV Deventer / NONAK B.V.

Landinrichtingsbestek Notter-Zuna (uittrekken hoeveelheden t.b.v. inschrijving)

2010 ontwerpbureau Juffertje in ’t Groen

Bouwkostenbegeleiding. Onderbouwde kostenraming tuin 15 Floriade 2012 Venlo

2010 AOC Doetinchem

Gastcollege Workshop “Beheerplannen grootschalig groen” voor Outdoor manager 2 en Outdoor specialist tuin, op niveau 3 en 4.

2009-2010 Eco Consult – Groen, Milieu & Management BV

Redactie gemeentelijk bomenstructuurplan.

2008-2009 Gemeente Enschede

Projectplan voor de opzet van een mappenstructuur voor afdeling DSOB-IBE van gemeente Enschede met mappenstructuur voor het kenniscentrum van het Ingenieursbureau. Het ontwikkelen van een uniforme bestandsnaamgeving.

2008 Gemeente Ermelo

Advisering moederbestek, moedercalculatie en aanbestedingsadvies Europese aanbesteding Beheer Openbare Ruimte gemeente Ermelo 2008.

21 Augustus 2006 tot 15 maart 2007: Experis (vml. Vitae Nederland B.V.)

Functie: Projectleider Openbare Ruimte.

Belangrijkste algemene werkzaamheden: projectleiding/project­management over meerdere werken, planontwikkeling nieuwe uitbreidingswijken, overleg met bewoners en stadsdeelbeheerders. Afstemming met dagelijks toezicht, overleg met interne opdrachtge­ver, coördinatie nutsbedrij­ven, waterschappen, Provinciale Landschappen en  Provincies.

Eindcontrole op maken werkomschrijvingen, ramingen, calculaties en tekeningen. Directievoering. Specifieke werkzaamheden: Flora & Fauna wetgeving, kapvergunningen, natuur- en boscompensatieplannen.