Advies

Hieronder volgt een stenografische uiteenzetting van enkele ervaringen met betrekking tot advisering.

2006-heden eigenaar Bekhuis Advies

Civic Trust Engeland, Green Flag documenten

2011     Opstellen Green Flag Managementplannen voor 2 parken in Almelo. Award behaald.

2010     Opstellen Green Flag Managementplannen voor 2 parken in Almelo. Award behaald.

2009     Opstellen Green Flag Managementplannen voor 2 parken in Almelo. Award behaald.

2008     Opstellen Green Flag Managementplannen voor 2 parken in Almelo. Award als 1e gemeente op het continent behaald.

Bedrijfskundige advisering gemeente Almelo

2008     t/m 2011 Advisering: implementatie nieuwe bestek- en calculatiesoftware.

2008     t/m 2011 Advisering: opzet kwaliteitshandboek.

Mappenstructuur Afdeling DSOB-IBE gemeente Enschede

2008     Nieuwe mappenstructuur opgezet voor de Afdeling DSOB-IBE, met richtlijnen voor
bestandsnaamgeving.

Moederbestek en moedercalculatie BOR gemeente Ermelo

2007     Advisering: opzet moederbestek, invulling deelbestekken BOR 2008, aanbestedingsadvies.

Bedrijfskundige advisering gemeente Almelo

2007     Advisering: bredere toepassing calculatiesoftware, implementatie RAW bestek aanleg groenvoorzieningen, addendum algemene inkoopvoorwaarden beplantingen, aanbestedingen.

Mappenstructuur Afdeling Stadsbeheer gemeente Almelo

2006     Nieuwe mappenstructuur opgezet voor de Afdeling Stadsbeheer, het team Openbare Ruimte en het teamonderdeel Ingenieursbureau, met richtlijnen voor bestandsnaamgeving.

2005-2006         Werkgever: Attis BV Dronten

Reconstructie terrein ‘Rijksarchief Citadel ’s-Hertogenbosch’

2006     Op basis van historisch vooronderzoek en bevindingen uit “eigen” proefstukken adviseren in de reconstructie van aarden vestingwallen op basis van de huidige beschikbare technische middelen, waarbij instandhouding van het beeld (authenticiteit) randvoorwaarde was.
Reconstructieplan gehele citadel incl. omloop, binnentaluds en terreplein in 2 fasen.

2004                 Werkgever: gemeente Lelystad

Design, Construct (and Maintain)

2004     Opstellen van een vraagspecificatie voor een Design & Construct contract met open posten voor de aanleg van zo veel mogelijk strekkende meters oeverbeschoeiing binnen het subsidiebedrag van het waterschap Zuiderzeeland. Bouwsom € 250.000,00

2004     Begeleiding bij het opstellen van een Design & Construct contract voor de renovatie van de Zeuslaan naar industrieterrein Larserpoort. Wegverbreding en wegoverlaging in asfalt. Renovatie wegbegeleidende beplantingen.

 

2004     Begeleiding bij het opstellen van een Design & Construct contract voor de renovatie van de Larserdreef in het Centrum van Lelystad.
Wegverbreding en wegoverlaging in asfalt. Aanleg van twee turborotondes. Renovatie wegbegeleidende beplantingen.

2000-2003            Werkgever: Vertumn te Lelystad

Aanmelding EG-aanbesteding met voorselectie ‘Meerzicht’ Zoetermeer

2003     Opstellen van een aanmelding voor inschrijving op een EG-aanbesteding met voorselectie. Analyse minimumvereisten, verzamelen benodigde stukken, opstellen plan van aanpak voor meerjarige integrale beeldcontracten op basis van ervaringen met o.a. “Parkmanagement” en “Integraal Beheer Openbare Ruimte” (IBOR).

Aanmelding EG-aanbesteding met voorselectie ‘Buitenhoutcollege’ Almere

2003     Opstellen advertentietekst, bepalen CPV-codes.

Advisering Veiligheid en Milieu ‘Rijksarchief Citadel ’s-Hertogenbosch’

2003     In overleg met Arbeidsinspectie, ArboNed Nederland en Aboma-Keboma adviseren inzake het veilig werken op de vestingwallen van een Rijksmonument. Het leveren van input en het mede ontwikkelen van “regelgeving” op het gebied van veilig werken voor een specifiek object. E.e.a. op basis van het Bouwbesluit en de Arbowet.

Reconstructie aarden wallen ‘Rijksarchief Citadel ’s-Hertogenbosch’

2002     Op basis van historisch vooronderzoek adviseren in de reconstructie van aarden vestingwallen op basis van de huidige beschikbare technische middelen, waarbij instandhouding van het beeld (authenticiteit) randvoorwaarde was.

Advisering in het houden van een “transparante” aanbesteding op basis van een puntensysteem waarbij het criterium van de laagste prijs ondergeschikt werd gemaakt aan de kwaliteit. De kwaliteit van de aannemers werd beoordeeld op basis van een plan van aanpak.
Het houden van een aanwijs, het opstellen van een voorselectie met een puntenwaardering op basis van een multicriteria-analyse. Het houden van de aanbesteding en het opstellen van een gunningadvies.

Exploitatie ‘groen’ Agripark Dronten

2003     Het opzetten van een exploitatiemodel voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen op basis van de opbrengst van de verhuur van bruto vloeroppervlak kantoorruimte. Vertaling van een beeldkwaliteitplan naar concrete kostenplaatsen.