Uitvoeringsvoorbereiding

Enkele ervaringen met betrekking tot uitvoeringsvoorbereiding.

2006-heden, eigenaar Bekhuis Advies

Gemeente Almelo

2011    Programma Integraal Groot Onderhoud (IGOP), wegen, rioleringen, groen.

2011    Speelterrein de Kreek, interactieve planvorming samen met schoolkinderen. IGOP Reigerstraat en omgeving.

2009    t/m 2011 Opstellen Ontheffingsaanvraag t.b.v. Pilot Tijdelijke natuur Bedrijvenpark Twente Noord. In samenwerking met ministerie van LNV, DLG en bureau Stroming.

2007    Opstellen Programma van eisen voor een tweetal bruggen over het Twentekanaal en de kunstwerken (bruggen, kades, vlonders, duikers) voor de woonwijk Leemslagen Te Almelo.

2007    Opstellen Ontheffingsaanvraag steenuilen Almelo Noord-Oost, Watervleermuis bedrijvenpark Twente Noord, ransuil en specht Leemslagen en roeken Dollegoor.

2006    Opstellen Boscompensatieplan in het kader van de Nijreessingel.

2005-2006 Mede-eigenaar Attis BV Dronten

Gemeente Urk

2005    Opstellen Groenbeheerplan 2006. Onderhoud gras, kruidachtigen, heesterbeplantingen, bomen en ruimen van zwerfvuil. Calculatie op grootboeknummers. Budgettering 2006-2010 + kosten omvormingsplan.

2005    Opstellen Onderhoudsbestek groenvoorzieningen 2005 en 2006. Onderhoud gras, kruidachtigen, heesterbeplantingen, bomen en ruimen van zwerfvuil.

2005    Opstellen schouwbestek 2005 en schouwbestek 2006. Schouwen vijvers, watergangen, Natuurvriendelijke oevers, singels, sloten en greppels.

2004 sectiehoofd Ingenieursbureau gemeente Lelystad

Controlerende taken, verder geen ervaringen m.b.t. uitvoeringsvoorbereiding.

2000-2003 via werkgever: Vertumn te Lelystad

Projectleiding over onder andere de volgende werken.

Gemeente Veenendaal

2003     Opstellen SSK-raming met risicoanalyse Centrumradiaal Veenendaal.
Opstellen exploitatieraming voor de aanleg van de nieuwe centrumontsluiting en het omleggen van het Valleikanaal voor de gemeente Veenendaal. Opstellen en begeleiden vergunningentraject RO. Belgeleiding saneringstraject, sonderingen, vooradvies funderingen langzaamverkeersbrug, fietsbrug, fietstunnel. Indicatie bouwsom: € 22.000.000,00

Gemeente Almere

2003     Opstellen integraal inspectiecontract speelvoorzieningen.
Opstellen contractueel deel en nadere beschrijving met inschrijfstaat en bijlagen met betrekking tot inspectie en opname van onvolkomenheden aan speeltoestellen. E.e.a. op basis van attractiebesluit en overige geldende wet- en regelgeving. Afstemming met CROW over alternatieve contractvormen. Houden van de aanbesteding. Indicatie bouwsom: € 225.000,00

Rijksgebouwendienst Directie Beheer, vestiging Eindhoven

2003     Aanleg proefstukken aarden wallen Citadel ’s-Hertogenbosch
Begeleiden geodetisch-, geotechnisch, bodemkundig en milieuhygiënisch vooronderzoek, voorbereiding aanleg proefstukken in de aarden vestingwallen.
Gewapende grond constructies en toepassing van anti-erosiematten.
Bestekopzet aan de hand van “bouwstenen” op elementniveau.
Het voeren van directie over de aanleg. Monitoring tijdens het onderhoud. Opstellen van rapportage van de bevindingen.

Ingenieursbureau Dordrecht

2003     Rioolreconstructie met drainage Groenedijk, Dordrecht
Inventarisatie, uitvoeringsvoorbereiding rioleringsbestek.

2002     Herinrichting Bleijenhoek Fase II, Dordrecht
Inventarisatie, uitvoeringsvoorbereiding herinrichting en rioolreconstructie binnenstad Dordrecht.

Rijksuniversiteit Nijmegen, Universitair Facilitair Bedrijf

2002     Ontwikkelingsvisie 2010-2030 omgeving Aula, bestuursgebouw en transitorium
Inventarisatie, en opstellen ontwikkelingsvisie met voorlopig ontwerp als detailuitwerking van een masterplan van Ashok Balohtra (Kuiper Compagnons). Ontwerp en inpassing van een tijdelijk, transparant, meerlaags parkeersysteem. Kostenraming op basis van het voorlopig ontwerp.

Ingenieursbureau Dordrecht

2001     Herinrichting Bleijenhoek Fase I, Dordrecht
Inventarisatie, uitvoeringsvoorbereiding herinrichting en rioolreconstructie binnenstad Dordrecht.

2001     Admiraalsplein Dordrecht
Inventarisatie en exploitatieraming inrichting Admiraalsplein Dordrecht. Vooradvies funderingen en bouwkundig werk (stalen pergola’s, betonnen vijverbak, watergoot, e.d.).

2001     Herbestrating Octant, Dordrecht
Inventarisatie, uitvoeringsvoorbereiding herinrichting en rioolreconstructie in een buitenwijk van Dordrecht.

Rijksgebouwendienst Directie Beheer, vestiging Eindhoven

2001     Historisch vooronderzoek met advies voor Citadel ’s-Hertogenbosch.
Historisch vooronderzoek naar opbouw en verschijningsvorm aarden vestingwallen. Voorstudie naar mogelijke herstelmethoden.

Rijksgebouwendienst Directie Beheer, vestiging Eindhoven

2000     Plan van aanpak met vooradvies Citadel ’s-Hertogenbosch.
Inventariserend onderzoek met voorlopig plan van aanpak naar mogelijke herstelmethoden voor de schade aan de aarden wallen en wateroverlast op de bastions.

Yarden, crematorium “Rijk van Nijmegen”

2002     Advies en veldonderzoek inzake verbetering ontwatering strooivelden crematorium “Rijk
van Nijmegen” te Beuningen.

1995-2000 via werkgever: SmitsRinsma te Zutphen.

Budgetraming, bestek, begroting en AutoCAD tekenwerk. Incl. voorbereiden vergunningaanvraag, overleg opdrachtgever/aannemer, het maken van civieltechnische berekeningen en dergelijke.

Marcelis Wolak landschapsarchitectuur

1996     Uitbreidingswijk “Hooimaveld” te Westerbork
Opstellen exploitatiebegroting. Bouw- en woonrijpmaken van een nieuwe woonwijk, berekening p.o.k. en vuiluitworp van een verbeterd gescheiden stelsel, dimensionering rioolstelsel met coalescentieafscheiders. Indicatie bouwsom: € 3.000.000,=

Niek Roozen BV te Weesp

1996     Uitbreiding Kasteeltuinen Arcen met Adventure Golfbaan
Advisering en berekening van pompsysteem met watervallen, afstemming bouw van grotten met constructeur, uitvoeringsvoorbereiding bouw- en woonrijp, vergunningenaanvraag wegens bouwen in uiterwaarden, opstellen compensatieberekening met betrekking tot het hydraulisch verlies van het watervoerend profiel van het winterbed van de Maas. Indicatie bouwsom: € 1.700.000,=

SVP Stedebouwkundigen te Amersfoort

1996     Markt Gemeente Middelburg
Budgetraming herinrichting Markt Gemeente Middelburg. Indicatie bouwsom: € 900.000,=

Teun Appelman landschapsarchitect te Aldeboarn

1995     Waterpark “De Herne” te Terherne
Bouw- en woonrijpmaken waterpark met tweede woningen / vakantie woningen, asfaltwerk, kleine waterbouwkundige constructies. Indicatie bouwsom: € 1.500.000,=

EGM Architecten bv te Haarlem

1995     Penitentiair Complex “De Sprang” te Scheveningen
Technische ontwerpondersteuning Bureau Alle Hosper te Haarlem, uitvoeringsvoorbereiding transporthof, sporthof en entreehof, aanvraag vergunningen voor afkoppeling verhard oppervlak. Indicatie bouwsom: € 700.000,=