Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud is essentieel voor het in stand houden van het project en goed beheer en onderhoud zorgt voor een duurzame investering.

Te laat!!!

Het is echter veel te laat om pas na oplevering van het project te kijken hoe het moet worden beheerd. Al in de ontwerpfase moet er goed worden nagedacht over het gewenste eindbeeld en het beheer. Niet alleen qua beeld, maar zeker ook qua kosten. Veel mooie plannen worden gerealiseerd met subsidies en vervolgens blijkt er vaak geen geld meer te zijn om het plan na aanleg ook te kunnen onderhouden.

Beter een stap terug in de ambities tijdens de aanleg, waardoor het project te beheren is, dan met hangen en wurgen een project realiseren wat vervolgens niet meer kan worden onderhouden.

In onze werkwijze wordt er bij de kostenraming van het eerste ontwerp ook gelijk gekeken naar de onderhoudskosten van de verschillende beheergroepen. Wij kunnen daartoe voor u een kengetallenbestand (prijzen per m2) ontwikkelen met de kosten voor het beheer van uw specifieke situatie (afgestemd op het in te zetten materieel en mankracht). Dat bestand kan bij de planvorming worden gebruikt om een doorkijk te geven naar de onderhoudskosten op termijn. Bij overheden kunnen de accressen daar gelijk op worden afgestemd.

Producten:

  1. Beheervisie;
  2. Beheerplan;
  3. Onderhoudsplan;
  4. RAW Onderhoudsbestek, IBOR-bestek, beeldbestek;
  5. Maatregelenplan;
  6. Risicogestuurd onderhoud(splan);
  7. Onderhouds planning;
  8. Kostenkengetallen per beheergroep (m1 riolering, m2 verharding, gras, haag, enz.).