Tijdelijke natuur

Bekhuis – Advies heeft voor  gemeente Almelo op Bedrijvenpark Twente Noord een Pilot begeleid voor het laten ontstaan van Tijdelijke natuur. Nu veel terreinen niet meer zo snel worden ontwikkeld lopen de kosten voor het aanvragen van ontheffingen en het beschermde plant- en diervrij houden van het terrein hoog op. Ook voor Rijkswaterstaat hebben wij een traject begeleid voor het aanvragen van een ontheffing Tijdelijke natuur voor de uiterwaarden van de steenfabriek in Els (Utr.).

Interesse? Wij helpen u graag met een dergelijke aanvraag!

Het concept

Tijdelijke natuur – natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen – biedt permanente winst voor mens én natuur. De huidige wet- en regelgeving houdt echter de ontwikkeling van tijdelijke natuurgebieden tegen, evenals de heersende beleidscultuur. Daarmee doen we onszelf in ecologisch en recreatief opzicht tekort.

In heel Nederland is ruim 35.000 hectare grond door overheden of projectontwikkelaars aangekocht ten behoeve van woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen of ontgrondingen. 20120613_151125Vaak gaat het om voormalige landbouwgronden of opgespoten terreinen waarvan de natuurwaarden bij aankoop of aanleg gering zijn. De toekomstige bestemming is al vastgelegd in streek- en bestemmingsplannen, maar het kan nog wel een aantal jaren (soms tien jaar of langer) duren voordat de definitieve bestemming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Al die tijd probeert de grondeigenaar angstvallig de natuur buiten de deur te houden, door terreinen regelmatig om te ploegen of te verpachten als landbouwgrond. Want komen er beschermde soorten op het terrein af, dan kan hun aanwezigheid, met de wet in de hand, gebruikt worden om verdere ontwikkelingen op het terrein tegen te houden, te vertragen of om compensatie te eisen.IMG_0521

Tijdelijke natuur kan daarin uitkomst bieden. Aan de hand van een inventarisatie van het terrein wordt gekeken welke planten- en diersoorten zich er mogelijk zouden kunnen vestigen. Voor deze soorten wordt op voorhand al een ontheffing aangevraagd om deze bij de ontwikkeling van  het terrein op een zorgvuldige manier te verwijderen.

Voor meer informatie over het concept verwijs ik u naar: Innovatie Agro & Natuur.