Stroinkslanden groenstructuur 2e fase

Algemene informatie

In 2015 is Stroinkslanden Zuid een avontuurlijke wijk waar gezinnen graag willen wonen en zijn bewoners stap voor stap hoger op de sociaal-economische ladder gekomen, waarbij de wijk zich sociaal, fysiek en economisch verder heeft ontwikkeld. Met deze opdracht zijn in 2008 de woningcorporatie De Woonplaats en de Gemeente Enschede gestart met het project Stroinkslanden 2015. Gezamenlijk is het programma opgesteld in nauwe samenwerking met bewoners, visionairs, ondernemers en actoren in de wijk, door middel van de methode leefsturing.

In het Programma Stroinkslanden 2015, dat door de Raad in 2008 is vastgesteld, zijn de verschillende deelprojecten beschreven met per deelproject de na te streven doelstellingen en de te behalen resultaten. De deelprojecten zijn:

1.       Sociale samenhang en betrokkenheid & Hart van Stroinkslanden-Zuid

2.       Sociaal economisch perspectief

3.       Plan voor de fysieke groenstructuur

4.       Jongeren, sport en vrije tijd

5.       Ontwikkelen buurtidentiteit

6.       Zorgvoorzieningen en winkelcentrum & Breder kwalitatief woningaanbod

Bij de uitvoering van de deelprojecten werken woningcorporatie De Woonplaats en de Gemeente Enschede samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de wijk. Participatie staat voorop en is de basis voor een door bewoners gedragen aanpak. Zo wordt Stroinkslanden  Zuid een wijk waar het prettig wonen is.

Op basis van de behaalde resultaten in 2008-2011 en de werkwijze van gemeente Enschede zijn de zes deelprojecten geactualiseerd (periode 2012-2015). De thema’s en de deelprojecten zijn nog steeds actueel, maar de deelactiviteiten sluiten nu meer aan op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Van de zes deelprojecten vervalt het deelproject ‘Buurtidentiteit’. Deze is onlosmakelijk verbonden met de andere deelprojecten.

Bekhuis Advies levert de besteksvoorbereiding van deelproject 3: Plan voor de fysieke groenstructuur 2e fase

Deelproject 3: Plan voor de fysieke groenstructuur

Het versterken van de groenstuctuur is één van de deelprojecten van het programma Stroinkslanden 2015. Een goed ingerichte openbare ruimte biedt kansen voor een (sociaal) veilige en leefbare woonomgeving dat uitnodigt tot spelen, beleven en ontmoeten.

De eerste fase, de groenzone in de Holtwiklanden is op 4 oktober 2010 opgeleverd, samen met een deel van de paden van het Stroinksbos. Dit groene gebied verbindt het bos en erve ’t Stroink met de brede school en Stroinkshuis.

In de tweede fase werken De Woonplaats en de Gemeente Enschede samen met bewoners aan het versterken en nieuw aanleggen van de groenstructuur in het noordelijk deel van Stroinkslanden-Zuid. Daarvoor zijn door De Woonplaats 39 seniorenwoingen gesloopt. De uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2013.

Met bewoners is gewerkt aan een plan om het Stroinksbos opener, toegankelijker en overzichtelijker te maken. Het eerste resultaat is een natuurspeelplek aan de rand van het bos dat door Landschap Overijssel in 2012 is aangelegd. De uitvoering van de overige plannen voor het bos, waaronder ontmoetingsplekken aan de rand van het bos, is afhankelijk van voldoende financiering. Bewoners werven daardoor subsidies en fondsen.

In de Hanenberglanden loopt een pilot waarbij het gehele onderhoud van Gemeente en De Woonplaats wordt uitgevoerd door één onderhoudsdienst. Het plan is deze werkwijze de komende jaren verder uit te rollen over geheel Stroinkslanden.

Met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk wordt samengewerkt en afspraken gemaakt om samen het beheer en de kwaliteit van de openbare ruimte, nu en in de toekomst, op het gewenste peil te houden. Afspraken en verwachtingen worden opgenomen in beheerplannen.